మాధవరం కాంతారావు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ

మాధవరం కాంతారావు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ

Vaddepalli Rajeshwar Rao

#BJPTelangana

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top